Regulamin sklepu 

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – każdy podmiot kupujący w sklepie,

2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3) Regulamin – niniejszy regulamin,

4) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.healthbotanics.pl 

5) Sprzedawca – Karolina Grochowska-Elsner Health Botanics ul. Wigilijna 2/6 93-329 Łódź NIP: 9820386279

 

§2 Dane kontaktowe

1) Adres e-mail: info@healthbotanics.pl

2) Adres do korespondencji: Karolina Grochowska-Elsner Health Botanics ul. Wigilijna 2/6 93-329 Łódź

3) Adres do zwrotów i reklamacji: Karolina Grochowska-Elsner Health Botanics ul. Wigilijna 2/6 93-329 Łódź 

4) Numer konta bankowego do realizacji przelewów w polskich złotych oraz walucie euro 69 1140 2004 0000 3102 8203 9861 prowadzony w mBank S.A. w Warszawie.

 

§3 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Zakupów w sklepie nie można dokonać anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

6. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.

 

§4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 

§5 Składanie zamówienia

1. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).
2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
3. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.
4. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
– wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
– z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Realizuj zakup”,
– zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję bez zakładania konta– nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
– podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
– wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
– zapoznać się z Regulaminem 
– kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”. Klikając przycisk, Klient oświadcza, że akceptuje Regulamin sklepu oraz Politykę prywatności. 
– wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Health Botanics Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

 

 § 3 ust. 7.

W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie.

 

§6 Formy dostawy

1.Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
– przesyłka kurierska

– paczkomat


2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, za wyjątkiem promocji oraz zamówień powyżej 300 zł

 

§7 Metody płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
1) zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

2) płatność za pośrednictwem platformy płatniczej przelewy24.pl,

  • W przypadku wybrania przez Kupującego płatności zwykłym przelewem, za zamówienie należy zapłacić w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia.
  • Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  • Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§8 Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w §5 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
4. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie. Kupujący ma do wyboru tylko i wyłącznie płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
7. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Sprzedawcę zgodnie z § 6 Regulaminu.
8. Czas dostawy zamówienia do Kupującego liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia
9. W przypadku gdy kurier nie zastanie w domu osoby do której jest zaadresowana przesyłka zostawi w skrzynce pocztowej awizo, w przypadku nieodebrania przesyłki drugie awizo. Jeśli pomimo tego adresat nadal nie odbierze paczki, zostanie ona zwrócona do nadawcy. W takim przypadku koszty ponownej wysyłki ponosi adresat, a paczka zostanie wysłana dopiero po uiszczeniu tych kosztów.

Podane opcje dostawy i ceny dotyczą wysyłek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku chęci wysyłki towaru za granicę Kupujący zobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedawcą celem ustalenia wysokości kosztu przesyłki.

 

§9 Prawo odstąpienia od umowy

1.Wszystkie zwracane elementy muszą być nowe i nie nosić żadnych znamion użytkowania. Nie mogą być wygięte i zniszczone. Prosimy pamiętać, iż zwrócony asortyment niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu/wymiany i odesłany do nadawcy na jego koszt.

2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. Podawanie przyczyny nie jest wymagane.
3. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający lub osoba trzecia, wskazana przez Zamawiającego (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku pozostałych umów, po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.

9. Zwroty: Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Health Botanics ul. Wigilijna 2/6 93-329 Łódź niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument otrzymał przesyłkę z zakupioną rzeczą. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w wypadkach:

– umowy o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy zawartej na aukcji publicznej.

11. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.

 

§10 Reklamacje

1. Sklep ma obowiązek dostarczania rzeczy bez wad fizycznych i prawnych. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową, na przykład drogą elektroniczną.

2. Składnie reklamacji na: info@healthbotanics.pl

3. Dla usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało opis reklamacji, datę złożenia zamówienia oraz numer zamówienia.

Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres: Health Botanics ul. Wigilijna 2/6 93-329 Łódź 

4. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni odniesie się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi o sposobie jej rozstrzygnięcia na papierze lub innym trwałym nośniku, np. poprzez wiadomość e-mail.

5. Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi.

6. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru.

7. Zamawiający może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.

8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

9. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10. Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep – w zależności od sposobu załatwienia reklamacji – odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar niezwłocznie.

12. Zwrot należności, o którym jest mowa, zostanie dokonany w tej samej formie, z jakiej skorzystał Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. poprzez przelew na wskazane przez Zamawiającego w formularzu reklamacyjnym konto lub w formie voucheru.

 

§11 Dane osobowe i pliki cookies

1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.healthbotanics.pl

2. Administratorem danych osobowych podanych w procesie składania zamówienia jak również zwrotach i reklamacji jest firma Health Botanics ul. Wigilijna 2/6 93-329 Łódź 

3. Dane osobowe, podane przez Zamawiającego na stronie www.healthbotanics.pl, są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz procesów obsługi zwrotów i reklamacji.

4. Podanie danych osobowych, o których jest mowa w ust. 2, ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia oraz dokonanie zwrotów lub reklamacji.

5. Dane osobowe, o których jest mowa w ust 2-4, są powierzane firmom współpracującym ze Sklepem przy realizacji zamówień, w szczególności firmom świadczącym usługi logistyczne, przewozowe i kurierskie, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do obsługi zamówienia i dostawy.

6. Dane Osobowe Zamawiającego dokonującego płatności on-line są powierzane firmom świadczącym usługi płatnicze, w zakresie niezbędnym do realizacji płatności elektronicznych i zgodnie ze standardami i regulaminem ww. firm.

 

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
4. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
5. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. od 15 lutego 2016 roku konsumenci maja prawo do rozwiązywania sporów z e-sklepami za pomocą platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnego pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Narzędzie pozwala rozstrzygać konflikty bez udziału sąd.

 

 

§13 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2022